Copyright วัดร่องขุ่น - จังหวัดเชียงราย ผลงานของท่าน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์.
อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า "ผมสร้างวัดไม่เคยเรี่ยไรเงินด้วยกฐินผ้าป่า ผมต้องการปัจจัยที่มาจากความบริสุทธิ์ใจของชาวพุทธ ที่ทำบุญเพื่อถวายพระพุทธเจ้า
เพื่อพระศาสนาและพุทธศิลป์ของชาติ จริงๆ ไม่ใช่ทำบุญเพื่อคิดช่วยผม" หากท่านผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน กรุณาติดต่อที่ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-673579 โทรสาร 053-673539
จัดทำโดย เฉลิมพรชัย (สุขใจ) ฉัตรแก้ว เพื่อเผยแพร่วัดร่องขุ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น